27 thg 5, 2013

家家有本難念的經 Mỗi nhà mỗi cảnh


                        人人想过好光阴 家家有本难念的经

有几对好夫妻呀 有几个好家庭
人人想过好光阴 家家有本难念的经
有的是没金钱呀 有的是没感情

无钱有感情     穷穷开心
有钱没感情呀   富唷富伤心
难得有钱又有情 有的是又思
把好好的家庭   搅的不太平

你若想过好光阴 做人不能不正经
别靠着有金钱呀 就伤了好感情


rénrén

人人
xiǎng
guò 
hǎo
guāngyīn
光阴
jiā
jiā
yǒu
běn
nán
niàn
 de
jīng

yǒu

duì
hǎo 
fūqī
夫妻
yǒu
hǎo 
jiātíng
家庭

rénrén

人人
xiǎng
guò 
hǎo 
guāngyīn
光阴
jiā
jiā
yǒu
běn
nán
niàn
 de
jīng

yǒudeshì

有的是
 méi
jīn
qián
yǒudeshì
有的是
 méi
gǎnqíng
感情


qián
yǒu
gǎnqíng
感情
qióng
qióng
kāixīn
开心

yǒu

qián
 méi
gǎnqíng
感情
shāngxīn
伤心

nándé

难得
yǒu
qián
yòu
yǒu
qíng
yǒudeshì
有的是
bǎo
nuǎn
yòu
yín

 bǎ

hǎo
hǎo 
de
jiātíng
家庭
jiǎo
de
 bù
tàipíng
太平


ruò
xiǎng
guò 
hǎo
guāngyīn
光阴
zuòrén
做人
bùnéngbù
不能不
zhèngjīng
正经

 bié

kào
 zhe
yǒu
jīn
qián
jiù
shāng
 le
hǎo
gǎnqíng
感情


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét